top of page
Search

مسیر از شب به روز

فرار کردن از سکوت روزای تکراریم آسون ترین روش برای فراموش کردن بود.

شبای من با شلوغی و صدای موزیک میگذشت. ولی برای من حس تنهایی رو ساده تر میکرد.

انگار باید این دوره رو لمس میکردم تا بتونم دوباره خودمو پیدا کنم.

انگار باید خودمو گم میکردم تا بتونم خودمو پیدا کنم.

انگار باید شبو میدیدم تا بتونم به روز برسم.


21 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page