top of page
Search

شروع دوباره

Updated: Mar 7, 2022


- بیست و دوِ ژوئن دو هزار و بیست و یک بود. (22.06.2021) روزی که گوشیمو برداشتم و به نجما زنگ زدم و گفتم: « امروز باید بریم یک کافه که من خبرای خوبی دارم.»

تقریباً یک مسیر بیست دقیقه ای رو با کفشای پاشنه بلند پیاده اومدم.

نجما که طبق معمول زود تر از من رسیده بود، از صورت من که مثل همیشه نمیتونست هیجانشو قایم کنه یک حدسایی زده بود.

اون روز برام مثل یک شروع دوباره بود پس گوشیمو دراوردم و توی اینستاگرامم پست کردم؛

«تاریخ امروزو یادتون بمونه، بعداً یروزی میگم چه خبره.»

36 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page